Upute za prijem apstrakata

Rok za prijavu apstrakata je do 31.03.2018.

Apstrakti primljeni poslije navedenog roka neće biti odobreni.

Autori će do 31.3.2018. biti obaviješteni o prihvatanju apstrakta. Apstrakti trebaju biti priloženi u Word dokumentu u formi u nastavku, pisani na jezicima Bosne i Hercegovine ili Engleskom jeziku, font Times New Roman, veličina fonta 12, razmak 1,5 i prema slijedećim uputama:

  • Naslov mora biti kratak i napisan VELIKIM SLOVIMA
  • Novi red: Prezime autora i inicijali, podvučeno ime autora koji prezentira
  • Novi red: Institucija, grad i država
  • Jedan red prazan prije sažetka
  • Sažetak: opisati svrhu, materijale i metode, rezultate i zaključak. Ne uključivati reference.
  • Koristiti samo standardne kratice
  • Maksimalna dužina apstrakata, ne uključujući naslov, autore, je 300 riječi.

NEPOTPUNI ILI NEPRAVILNI APSTRAKTI NEĆE BITI PRIHVAĆENI

Za slanje apstrakta molimo ispunite formu u nastavku.  

e-Posters

  • Samo materijali u PowerPoint-u ili PDF formatu će biti prihvaćeni
  • Svi posteri trebaju biti u „landscape“ orijentaciji
  • U cilju osiguravanja najbolje kvalitete Vašeg postera, preporučujemo veličinu 97” x 23.04”, a što je 16:9 odnos i 1080p rezolucija (1920×1080 pixels).

Tokom poster sesije će biti trominutna prezentacija sa diskusijom za svaki poster. Posteri će biti prikazani na TV monitorima u poster sali.

Za slanje postera molimo ispunite formu u nastavku.

Abstract Submission Form - 1st Congress of Family Medicine in Bosnia and Herzegovina

 

Verification