Ovime slobodno i dobrovoljno potvrđujem i izražavam svoju saglasnost da Turistička Agencija  PROMO TOURS D.O.O. Kemala Kapetanovića bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID broj 4200391240004 (u daljnjem tekstu: „Voditelj zbirke osobnih podataka“) u svrhu marketinga, uključujući direktni marketing, istraživanje tržišta i bilo koje druge vrste reklamnih i promidžbenih aktivnosti, prikuplja i obrađuje moje slijedeće osobne podatke na neodređeno vrijeme: titula, ime, spol, prezime, zanimanje, specijalizacija, funkcija, radno mjesto, kontakt podaci na radnom mjestu, radno vrijeme, adresa, broj telefona/ mobitela i adresu e-pošte (u daljnjem tekstu: “Osobni podaci“).

Saglasan/saglasna sam da se Osobni podaci koriste u kombinaciji s podacima koji su zakonito već prikupljeni od drugih izvora. Potvrđujem i izražavam svoju saglasnost da moji Osobni podaci budu dostupni i povezanim društvima Voditelja zbirke osobnih podataka, PROMO TOURS D.O.O. kao i drugim farmaceutskim društvima (u daljnjem tekstu: „Ovlašteni primatelji“). Lista ovlaštenih primatelja redovno će se ažurirati i objavljivat će se na zaštićenoj stranici  www.promotours.ba

Ovime potvrđujem i izražavam svoju saglasnost da se moji Osobni podaci iznose iz države mog prebivališta, i to u bilo koju državu u kojoj se može nalaziti sjedište ili drugi oblik lokalne prisutnosti bilo kojeg Ovlaštenog primatelja, bez obzira osigurava li ta država adekvatnu razinu zaštite Osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na moj zahtjev:

  • dostaviti potvrdu o tome da li se Osobni podaci obrađuju ili ne;
  •  dati obavijest u razumljivom obliku o Osobnim podacima čija je obrada u toku te o izvoru tih podataka;
  •  omogućiti uvid u evidenciju zbirke Osobnih podataka te uvid u Osobne podatke i njihovo prepisivanje;
  •  dopuniti, izmijeniti ili brisati Osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netačni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka;
  •  dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na mene odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka;
  • dostaviti ispis podataka o Ovlaštenim primateljima mojih Osobnih podataka uključujući svrhu i pravni temelj za davanje Osobnih podataka na korištenje svakom Ovlaštenom primatelju; PROMO TOURS d.o.o., Turistička agencija, organizacija kongresa, konferencija i poslovnih putovanja Kemala Kapetanovića bb, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, ID broj 4200391240004
  •  dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade Osobnih podataka.

Zahtjev se može podnijeti u bilo koje doba putem slijedeće adrese elektroničke pošte: info@promotours.ba , a Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je, o svom trošku, udovoljiti zahtjevu u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ovime potvrđujem i izjavljujem da sam upoznat/a sa svojim pravom da u cijelosti ili djelomično povučem dozvolu.

U slučaju povlačenja dozvole u cijelosti, Voditelj zbirke osobnih podataka prestat će s daljnjom obradom Osobnih podataka te ih izbrisati iz zbirke osobnih podataka. U slučaju djelomičnog povlačenja dozvole, dozvola se može povući bilo u odnosu na davanje Osobnih podataka bilo kojem ili svim Ovlaštenim primateljima, bilo u odnosu na iznošenje Osobnih podataka u bilo koju ili sve države, osim države mog prebivališta, podnošenjem zahtjeva. Posljedica uskraćivanja davanja Osobnih podataka bit će nemogućnost sudjelovanja u bilo kojim marketinškim i drugim promidžbenim aktivnostima, odnosno nemogućnost ostvarivanja koristi u vezi sa takvim aktivnostima.